A ydych chi eisiau gweithio i Heddlu Gogledd Cymru, ond nid fel swyddog rheng flaen? A ydych wedi ystyried rôl staff yr Heddlu?

Mae gennym ystod fawr o gyfleoedd staff yr Heddlu. Gallwch ddilyn gyrfa gyffrous beth bynnag fo’ch dewis o faes. Gan weithio ochr yn ochr â swyddogion rheng flaen, mae staff yr heddlu yn yn cadw’r Heddlu i redeg yn esmwyth.

Boed eich bod yn cynorthwyo gydag ymchwiliadau neu’n prosesu cyflogres, mae gan bawb ran i’w chwarae. O Ddadansoddwyr Cudd-wybodaeth, i Swyddogion y Wasg, i Ymchwilwyr Mannau a Lleoedd Troseddau, mae gan bawb rôl allweddol i wneud Gogledd Cymru yn lle mwy diogel.

Rydym yn cynnig rolau llawn amser a rhan amser, ac mae holl staff yr heddlu yn mwynhau’r manteision hyn:

 • O leiaf 25 diwrnod o wyliau’n flynyddol (pro rata i swyddi rhan-amser)
 • Gwyliau’r Banc wedi’i dalu
 • Cyfleon gwaith hyblyg
 • Hawliau cyfnod mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu hael
 • Darpariaeth salwch hael
 • Defnydd o gampfa yn y man-gwaith a dosbarthiadau ffitrwydd.
 • Opsiwn i fod yn aelod o Unsain, undeb y gwasanaethau cyhoeddus
 • Gostyngiadau gan sawl adwerthwr drwy’r cynllun Blue Light

Ydio'n swnio'n dda i chi? Edrychwch ar y swyddi gwag ymysg staff yr heddlu.

Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter ar gyfer swyddi gwag yn y dyfodol.

A ydych chi yn gymwys?

Mae gofynion cymhwysol yr heddlu yn rhai manwl iawn. Nid ydym eisiau i chi dreulio amser yn llenwi’r ffurflen dim ond i chi ddarganfod ein bod ni yn methu eich derbyn chi! Atebwch y cwestiynau hyn i weld os ydych yn gymwys...

Cwestiynau cyffredin

Byddaf – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Na fyddaf – Ni allwch ymgeisio am y rôl hon hyd nes byddwch yn 16 oed (neu'n 18 oed os yw gwaith sifft ynghlwm).

Ydw – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Nac ydw – Ni allwch ymgeisio am y rôl hon nac un arall o fewn HGC.

Ydw – ewch i’r cwestiwn nesaf.

Nac ydw – Gan ddibynnu ar ba mor hir rydych wedi bod o’r wlad, efallai na fyddwch yn gallu ymgeisio. Os oedd am fwy na chwe mis, cysylltwch â’n Tîm Recriwtio i drafod hyn ymhellach. Ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Nag oes – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Oes – mae mwy o fanylion i'w cael yn y wybodaeth fetio yma

 

Naddo – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol gall mathau eraill o gollfarn droseddol effeithio eich cais. Os oes gennych unrhyw bryderon cysylltwch â’n Tîm Recriwtio i drafod.

Do – mae mwy o fanylion i'w cael yn y wybodaeth fetio yma

 

Nac ydw – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Ydw – Ni allwch ymgeisio am y rôl hon nac un arall o fewn HGC.

Nac oes – ewch ymlaen i’r cwestiwn nesaf.

Oes – Caniateir tatŵs, ond rhaid iddynt beidio â bod yn sarhaus na thanseilio urddas ac awdurdod eich rôl.

Yn ystod eich cais byddwn yn gofyn i chi anfon llun atom a disgrifiad o'ch tatŵs.

Rhai enghreifftiau o datws na fyddem yn eu derbyn yw:

 • Geiriau rheg
 • Cyrff noeth
 • Arfau nad ydynt yn gysylltiedig â theyrnged i'ch gwasanaeth yn y lluoedd arfog
 • Unrhyw datŵ sy’n gwawdio cred neu grefydd benodol

Cyfweliadau

Mae cyfweliadau yn seiliedig ar y Fframwaith Gwerthoedd Cymhwysol (PDF - Saesneg yn unig), eich gwaith ymchwil i Heddlu Gogledd Cymru a’r rôl yr ydych yn ymgeisio amdani.

 

Logos of staff support networks
Mae Heddlu Gogledd Cymru’n croesawu amrywiaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb.