A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? A oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Rydym yn sylweddoli na fyddwch chi o hyd eisiau neu angen siarad a ni ar y ffôn. Felly rydym yn rhoi opsiynau gwahannol, yn cynnwys ebostffurflenni riportio ar-lein a sgwrs byw ar lein.

Gwasanaeth ar gyfer riportio materion di-frys yn unig yw hwn. Pan na fydd y gwasanaeth hwn ar gael, defnyddiwch ein ffurflenni riportio ar-lein neu ffoniwch 101.

I riportio toriad posibl o fesurau COVID-19, neu ar gyfer unrhyw ymholiad cyffredinol arall, parhewch i'n sgwrs we fyw.

Covid-19

Os ydych yn gwneud ymholiad am gyfyngiadau lleol Covid-19, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru. Os hoffech riportio torri canllawiau coronafirws (Covid-19) neu os am wneud unrhyw ymholiad arall ewch i'n sgwrs fyw.

Ni allwn roi unrhyw ddiweddariadau ar ddigwyddiadau neu droseddau i chi drwy’r gwasanaeth hwn.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei weithredu gan Heddlu Gogledd Cymru a gallwch ei ddefnyddio ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud ag ardal yr Heddlu hwn yn unig. Ni fyddwn yn gallu eich cynorthwyo chi ag unrhyw beth y tu allan i’r ardal hon.

Ni fyddwn yn goddef negeseuon sarhaus a niwsans. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â chamddefnyddio’r cyfleuster hwn. Os byddwch yn dewis anwybyddu’r neges hon yna efallai y byddwn yn penderfynu eich euogfarnu dan Ddeddf Gohebiaethau Maleisus 1998.

Mae hwn yn wasanaeth diogel, fodd bynnag os ydych yn rhywle cyhoeddus neu’n defnyddio cyfrifiadur sy’n cael ei rannu, byddwch yn wyliadwrus o eraill fyddai o bosib yn gallu gweld y cynnwys.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi i ni drwy’r gwasanaeth hwn yn cael ei phrosesu yn unol â Deddf Gwarchod Data 1998. Gall Heddlu Gogledd Cymru gadw’r wybodaeth hon ar bapur neu’n electronig. Bydd yn cael ei phrosesu yn unol â’ch ymholiad a nod cyffredinol Heddlu Gogledd Cymru o atal a datrys trosedd, amddiffyn bywyd ac eiddo, cadw trefn, cynnal cyfraith a threfn a chynorthwyo’r cyhoedd.