Coronafeirws (Covid-19)

Os ydych chi eisiau dweud rhywbeth wrthym am ddigwyddiad yr ydych chi’n meddwl a allai fod yn mynd yn groes i’r mesurau 'Aros gartref', cysylltwch â ni ynglŷn â hynny gan ddefnyddio ein gwasanaeth coronafeirws (Covid-19)


 

Os ydych wedi bod yn dyst neu wedi dioddef trosedd, riportiwch hynny yma. Bydd hyn yn ein helpu i ddwyn y troseddwr gerbron llys a gwneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd i unrhyw un arall. Atebwch ychydig o gwestiynau cyflym isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu. Mae’r math o wybodaeth a roddir gennych yma yn chwarae rhan bwysig iawn yn sut yr ydym yn cynllunio ein plismona.

Offeryn cyngor

Riportio eiddo wedi’i ddwyn ac eiddo wedi’i ddifrodi, a bygythiadau, cam-drin geiriol neu ymosodiad

Diolch. Gallwch riportio’r drosedd hon ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch fel bod gennym bopeth sydd ei angen arnom er mwyn dechrau ymchwiliad.

Bydd ein tîm yn adolygu eich adroddiad ac yn cysylltu’n ôl â chi o fewn 24 awr. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’ch adroddiad ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 20 munud

Gwnewch yn siŵr bod y wybodaeth ganlynol gennych, os yn bosibl:

  • dyddiad ac amser y drosedd
  • manylion unigryw yr holl eitemau a gafodd eu dwyn (ee marciau neu liwiau penodol, rhif cofrestru, rhif IMEI ffôn)
  • manylion cyswllt unrhyw un a oedd yn dyst i’r drosedd
  • gwybodaeth am unrhyw dystiolaeth a allai helpu ein hymchwiliad

      

 

Dechrau