Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio tân gwyllt sy’n cael eu defnyddio mewn modd amhriodol

Diolch.

Os oes rhywun yn tanio neu’n taflu tân gwyllt mewn man cyhoeddus, gallwch riportio hyn ar-lein.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Mewn rhai achosion byddwn yn hysbysu eich tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y bydd am gysylltu â chi i drafod y mater ymhellach.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

 

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • lleoliad y digwyddiad
  • disgrifiad o beth ddigwyddodd
  • pryd ddigwyddodd hyn
  • disgrifiad o’r bobl sy’n gysylltiedig

 

Dechrau