Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio problemau gyda phuteindra neu rywbeth sy’n ymwneud â phuteindra

Diolch.

Dydy puteindra ddim yn drosedd, ond gallwch chi riportio problemau gyda phuteindai, llithio ar y stryd, hel puteiniaid o gerbyd, defnyddio cardiau i hysbysebu puteiniaid mewn blychau ffôn a mannau eraill.

Cliciwch 'Dechrau' isod i lenwi ein ffurflen sydyn a syml ar-lein. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch chi.

Byddwn ni’n asesu eich adroddiad, yn cofnodi’r digwyddiad ac yn penderfynu ar y camau gorau i'w cymryd. Fel arfer, dim ond os bydd angen rhagor o fanylion arnom ni y gwnawn ni gysylltu â chi.

Mewn rhai achosion, fe wnawn ni roi gwybod i'ch tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Efallai y byddan nhw’n dymuno cysylltu â chi i drafod ymhellach.

Bydd modd llwytho copi o’ch adroddiad i lawr at eich cofnodion eich hun.

Amser cwblhau arferol: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol gennych chi, os yw'n bosibl:

  • lleoliad y digwyddiad
  • beth ddigwyddodd
  • rhif plât trwydded y cerbyd, os yw’n berthnasol
  • disgrifiad o’r bobl dan sylw
  • pryd digwyddodd hyn


Dechrau