Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio problem gyda fy nghymydog

Diolch.

Cliciwch 'Dechrau' isod i gwblhau ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn hysbysu eich tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os bydd angen i’r tîm gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth er mwyn cynorthwyo gydag ymchwiliad, bydd yn gwneud hynny.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • cyfeiriad y cymydog
  • enwau a disgrifiadau o’r bobl sy’n gysylltiedig
  • beth ddigwyddodd
  • pryd ddigwyddodd hyn
Dechrau