Yn amrywio o ymddygiad ymosodol, swnllyd neu gamdriniol i aflonyddwch yn y gymdogaeth yn ymwneud â chyffuriau neu anifeiliaid, mae sawl ffurf ar ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os ydych chi wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol, riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Offeryn cyngor

Riportio gwybodaeth am ddefnyddio cyffuriau yn fy nghymdogaeth

Diolch.

Gallwch riportio’n ddienw unrhyw wybodaeth sydd gennych am ddelio cyffuriau, defnydd cyffuriau, neu unrhyw beth arall i Taclo'r Taclau ar 0800 555 111.

Gallwch hefyd riportio hyn wrthym ar-lein, cliciwch ‘Dechrau’ isod i gychwyn. Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Byddwn yn asesu’r hyn rydych wedi’i riportio, yn cofnodi’r digwyddiad, ac yn penderfynu ar y camau gorau i’w cymryd. Fel arfer byddwn ond yn cysylltu â chi os bydd angen rhagor o fanylion arnom.

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn hysbysu eich tîm plismona lleol sy’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Os bydd angen i’r tîm gysylltu â chi i gael rhagor o wybodaeth er mwyn cynorthwyo gydag ymchwiliad, bydd yn gwneud hynny.

Gallwch lawrlwytho copi o’r hyn rydych wedi’i riportio ar gyfer eich cofnodion eich hun.

Cyfartaledd amser cwblhau: 5 i 10 munud

Gwnewch yn siŵr bod y manylion canlynol wrth law gennych, os yn bosibl:

  • disgrifiad o’r hyn ddigwyddodd
  • pryd ddigwyddodd hyn
  • enwau (os ydych yn eu gwybod) a disgrifiadau o’r bobl sy’n gysylltiedig

 

Dechrau