Mae Swyddogion Gwirfoddol yn bobl arbennig iawn

Maent yn bobl o wahanol gefndiroedd sy’n dewis treulio’u hamser rhydd yn ein helpu ni i helpu eraill. Maent yn ein helpu i wella’r cymunedau rydym yn byw ac yn gweithio ynddynt, ac yn helpu i wireddu’n gweledigaeth o Ogledd Cymru mwy diogel.

Mi allant fod gartref yn magu teulu, mewn gwaith llawn amser, rhwng swyddi, yn astudio, neu wedi ymddeol – ond mae pob un ohonynt yn rhoi eu hamser rhydd gwerthfawr am ddim er lles y gymuned leol.

Pam dewis bod yn Swyddog Gwirfoddol?

I lawer o Swyddogion Gwirfoddol, mae’r boddhad o helpu’r gymuned yn ddigon o wobr ynddo’i hun.  Y teimlad hwnnw o gyrraedd adre a gwybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth  go iawn i fywyd rhywun heddiw.  Ac nid dyna’r unig fudd oherwydd mi fyddwch chi  …

 • Yn datblygu sgiliau newydd y gallwch eu defnyddio yn eich bywyd bob dydd
 • Yn magu hyder
 • Yn cadw’n iach ac yn heini
 • Y gweithio fel rhan o dîm clos ac yn gwneud ffrindiau newydd
 • Yn cael cyfle unigryw i ddysgu mwy am blismona – os ydych chi am fod yn heddwas,  mae bod yn Swyddog Gwirfoddol yn gam cyntaf gwych.
 • Ond nid perthynas unffordd yn unig yw hon  - mi fyddwn ninnau hefyd yn elwa'r un faint o’ch cael chi gyda ni!  Ac nid yn unig am eich bod yn ein helpu i gael ein gweld yn y gymuned ar adeg pan mae’r cwtogi ar y gyllideb yn effeithio ar yr heddlu ymhob ardal.

Mae bob un o’n Swyddogion Gwirfoddol – o’r ieuengaf i’r hynaf – yn dod â set unigryw o sgiliau a phrofiadau bywyd i’w timau, gan roi persbectif newydd i’r heddweision ar sefyllfaoedd maent yn eu hwynebu bob dydd.

Dyma eich cyfle i wneud gwahaniaeth o fewn eich cymuned wrth i ni alw am geisiadau ar gyfer rôl Swyddog Gwirfoddol nawr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y rôl, hoffem sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu yn y modd mwyaf hwylus â phosib. Pam fyddwch yn gwneud cais bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bwysig a dogfennaeth sy'n caniatáu i ni wneud gwiriadau perthnasol felly, awgrymwn i chi gael y canlynol yn barod pan fydd y broses ymgeisio yn agor:

 • Ffotograffau o'ch Trwydded Yrru (1 x blaen, 1 x cefn)
 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Gwybodaeth Hawl Preswylio gyda 3 blynedd o hanes y gellir ei wirio o fewn y DU
 • Rhestr o Gymwysterau Addysgiadol gyda chopi o'r dystysgrif lefel uchaf
 • Dyddiadau swyddi blaenorol a gwybodaeth gyswllt ar gyfer pob cyflogwr dros y 3 blynedd diwethaf
 • Adroddiadau o Addasiadau Rhesymol (Dyslecsia er enghraifft)
 • Ffotograffau o bob tatŵ
 • Rhestr o euogfarnau, rhybuddion neu ymchwiliadau y buoch yn rhan ohonynt, yn cynnwys y manylion i gyd
 • Gwybodaeth yn ymwneud ag unrhyw ddyledion (diffygion neu ôl-ddyledion).

Byddwch yn sicr i wneud cais cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau nad ydych yn colli cyfle gan efallai y byddwn yn cau cyn 5 Tachwedd 2021 yn dibynnu ar y nifer o geisiadau y byddwn yn eu derbyn.

Os ydych yn meddwl mai dyma'r yrfa i chi, cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb i gysylltu â ni.

Gallech hefyd ganfod os ydych yn gymwys ar gyfer y gefnogaeth yr ydym yn ei gynnig drwy fynd i'r dudalen Gweithredu Positif.

Edrychwch ar y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd.

Lawrlwytho

Strategaeth Genedlaethol Yr Heddlu Gwirfoddol [PDF]

ESP National Strategy [PDF]