Weithiau, portreadir pobl ifanc mewn ffordd wael yn y cyfryngau.  Mae bod yn gadét yn cynnig cyfle i chi ddangos y cyfraniad cadarnhaol y gallwch ei wneud i'ch cymuned.

Bydd ein cadetiaid yn ymuno â ni am nifer o resymau.  Yn ogystal â chael hwyl a chyfarfod pobl newydd, mae'n ffordd wych hefyd o:

 • feithrin sgiliau a phrofiad newydd
 • dysgu am blismona
 • gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol
 • Cymryd rhan ym mhob math o weithgareddau – o batrolio digwyddiadau lleol i deithiau cerdded elusennol, i rasio ceir gwyllt neu ogofa

Gall bod yn gadét eich helpu i feithrin y sgiliau hyn:

 • Cyfathrebu
 • Gwaith tîm
 • Datrys problemau
 • Cymorth cyntaf
 • Sut i gynllunio a rhoi cyflwyniad
 • Technegau CV, cyfweld ac ysgrifennu ffurflenni cais

Fel cadét, byddwch yn cael syniad gwych o'r gwaith a gyflawnir gan yr heddlu, ond nid yw'n llwybr uniongyrchol er mwyn ymuno â'r heddlu.

 

Beth yw rhaglen Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu?

Mae Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu'n grŵp amrywiol o bobl ifanc 13-18 oed, sydd â dyhead ar y cyd i gynorthwyo eu cymunedau lleol a magu dealltwriaeth ymarferol o blismona.

Mae unedau'n cyfarfod mewn colegau lleol unwaith yr wythnos ac yn cael eu harwain gan swyddogion heddlu, staff yr heddlu a gwirfoddolwyr. Yn ogystal, mae cadetiaid yn datblygu eu sgiliau arwain drwy ymgymryd â phrosiectau gweithredu cymdeithasol heriol yn eu cymunedau, gyda disgwyliad y gwnânt wirfoddoli 3 awr y mis.

Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys gweithgareddau fel cynorthwyo aelodau hŷn o'r gymuned i ddeall troseddau seiber, codi arian at elusennau ac ymgyrchoedd diogelwch ffyrdd.

Rydym yn croesawu cadetiaid o unrhyw gefndir, grŵp cymdeithasol, rhywedd, ethnigrwydd, gallu/anabledd ac os oes gennych ddiddordeb yn yr heddlu neu beidio.

Beth i'w ddisgwyl fel Cadetiaid Gwirfoddol yr Heddlu

Er mwyn dod yn gadét gwirfoddol yr heddlu, rhaid i chi:

 • Bod rhwng 13 a 15½ oed i ymgeisio
 • Bod â chofnod presenoldeb ysgol da
 • Cwblhau'r holl gwestiynau ar y ffurflen gais


Er mwyn dod yn gadét gwirfoddol yr heddlu, dylech:

 • Bod â diddordeb yng ngwaith yr heddlu neu'ch cymuned
 • Bod â sgiliau cyfathrebu a gwrando da
 • Gallu hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Bod yn barod gwneud cyfraniad cadarnhaol i'ch cymuned
 • Hyrwyddo rhaglen cadetiaid heddlu a Heddlu Gogledd Cymru'n adeiladol

 

Fel cadét gwirfoddol yr heddlu, byddwch yn ymgysylltu mewn dyletswyddau amrywiol fel:

 • Cynorthwyo mewn digwyddiadau mawr fel Eisteddfod yr Urdd a digwyddiadau lleol fel Carnifal Yr Wyddgrug
 • Creu mentrau diogelwch cerbydau
 • Dosbarthu taflenni lleihau troseddau am ein hymgyrch #MaeMorHawdd yn eich cymdogaeth
 • Cymryd rhan mewn ymgyrchoedd fel Ymgyrch BANG sef gweithgarwch lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Cynorthwyo gyda dyddiau agored yr heddlu
 • Cynorthwyo mewn digwyddiadau chwaraeon a dyddiau hwyl cymunedol
 • Cymryd rhan mewn gorymdeithiau Sul y Cofio a rhai sifil
 • Codi arian at elusennau mewn amrywiol ffyrdd

 

 • Sut mae troseddau'n cael eu datrys a sut i weld y cliwiau
 • Sut i chwilio am unigolyn ar goll
 • Dysgu am wahanol adrannau o fewn HGC (fel CID, yr Adran Fforensig, plismona traffig a swyddogion ymateb mewn lifrai)
 • Defnyddio llyfr nodiadau poced (a ddefnyddir gan swyddogion fel dyddiadur i gofnodi gwybodaeth mewn digwyddiadau'r heddlu)

 • Gwneud ffrindiau newydd
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a chyffrous
 • Cynorthwyo ein cymuned drwy brosiectau gwirfoddoli a gweithredu cymdeithasol
 • Herio eich hun i ddysgu a datblygu sgiliau newydd
 • Cynorthwyo gyda'ch CV pan ydych yn barod i ddechrau gweithio
 • Cipolwg ar blismona ym Mhrydain

Yn ystod tymhorau ysgol, rydym yn cyfarfod gyda'r nos am sesiwn hyfforddiant dwy awr. Gallwch hefyd wirfoddoli am dair awr ychwanegol bob mis i gynorthwyo plismona lleol a mentrau cymunedol.

Bydd, byddwn yn rhoi’r canlynol i chi: 

 • trowsus a chrys polo
 • siaced
 • cap
 • siaced lachar
 • sgidiau caled du

Bydd disgwyl i chi ddod â ‘polish’ eich hun.

Dim, dewch â’ch brwdfrydedd a’ch ymroddiad i gyfrannu at y gweithgareddau. Dewch ag arian poced ar gyfer y siop.

Cewch wneud cais i ymuno os ydych yn 13 oed neu fwy ym mis Medi ond ddim yn hŷn na 15 oed.

Mae’r cadetiaid yn aros mewn uned am 2 flynedd. Gallwch aros wedyn fel Cadét Uwch ond dim ar ôl eich pen-blwydd yn 18 oed.

Os hoffech barhau gyda’r Cadetiaid ar ôl 18 oed gallwch wneud cais i fod yn Arweinydd y Cadetiaid, os oes gennych y sgiliau sydd eu hangen.

Bydd y swyddi hyn yn cael eu hysbysebu ar ein gwefannau pan fyddant ar gael.

Rydym yn croesawu Cadetiaid o bob math o gefndir, grŵp cymdeithasol, rhywedd, gallu/anabledd ac os oes gennych ddiddordeb yn yr heddlu neu beidio.

Rydym yn croesawu pobl ifanc a fu mewn trwbl gyda’r heddlu yn y gorffennol neu yn teimlo eu bod wedi eu datgysylltu oddi wrth eu cyfoedion a’u cymuned.

Nid ydym yn chwilio am recriwtiaid y dyfodol ond yn hytrach am roi cyfle i bobl ifanc gael llais, i gefnogi’r gymuned a datblygu’r sgiliau i fod yn ddinasyddion ardderchog mewn modd sy’n gyffrous ac yn hwyl.

Does dim byd tebyg i’r cadetiaid – mae’n brofiad unigryw i bobl ifanc ac yn gyfle i fod yn rhan o’r teulu plismona am flynyddoedd lawer.

Sut dwi'n ymgeisio?

Byddwn yn recriwtio cadetiaid newydd mewn rhai ardaloedd cyn bo hir - cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter am gyfleoedd yn y dyfodol!

Dewch yn ôl yma am y ffurflen gais a chyfarwyddiadau unwaith rydym wedi dechrau recriwtio.

Gwybodaeth i Rhieni a Gofalwyr

Lles a diogelwch ein cadetiaid yw ein blaenoriaeth bennaf.

Pwy yw Arweinwyr y Cadetiaid?

Gall arweinwyr y cadetiaid gynnwys Swyddogion yr Heddlu, Swyddogion Cefnogi Cymuned yr Heddlu, aelodau o staff yr heddlu a Gwirfoddolwyr yr Heddlu.

Mae’r holl oedolion sy’n gweithio gyda’n cadetiaid yn mynd drwy eich system fetio drylwyr. Mae eu hyfforddiant cychwynnol fel arweinwyr cadetiaid yn cynnwys hyfforddiant diogelu ac yn cael arweiniad clir ar sut i weithio gyda phobl ifanc, yn ogystal â’r ymddygiad a safonau sydd i’w ddisgwyl oddi wrthynt fel arweinwyr cadetiaid.

Pa fesurau diogelwch sydd yn eu lle ar gyfer gweithgareddau’r cadetiaid?

Mae’r holl weithgareddau y mae’r cadetiaid yn eu gwneud yn cael eu hasesu ar gyfer risg. Bob tro y byddant allan yn gwneud gweithgareddau o fewn y gymuned maent bob amser o dan oruchwyliaeth eu harweinwyr.

Ni fydd y Cadetiaid yn cael cymryd rhan mewn gweithgaredd os yw’r asesiad risg yn awgrymu gwrthdaro. Os bydd risg o’r fath yn codi yn ystod gweithgaredd bydd y Cadetiaid yn cael eu tynnu o’r gweithgaredd ar unwaith.

Dim ond staff neu gontractwyr sydd yn gymwys i arwain a rhedeg gweithgareddau o’r fath sy’n cael arwain.

Bydd unrhyw un sy’n arwain gweithgareddau antur awyr agored yn gorfod dangos dogfennau yswiriant a chymwysterau ar gyfer goruchwylio’r math hwn o weithgaredd cyn iddo ddigwydd.

Beth yw nod y cynllun cadetiaid?

Ein nod yw:

 • Ysbrydoli pobl ifanc i wneud cyfraniad positif yn eu cymunedau
 • Annog synnwyr o antur a dinasyddiaeth dda
 • Cynnig dealltwriaeth ymarferol o blismona
 • Ymgysylltu pobl ifanc (yn cynnwys y rheini sydd mewn peryg o ddod yn rhan o’r system droseddol neu o gael eu heithrio yn gymdeithasol) mewn gweithgareddau sy’n eu hannog i ddatblygu’n gymdeithasol ac yn academaidd
 • Helpu i ddatblygu sgiliau personol a sgiliau arwain drwy amrywiaeth o brofiadau, yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli yn y gymuned

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynllun cadetiaid, cysylltwch â ni drwy alw 01492 804133 neu e-bostio [email protected].

Logos of staff support networks
Mae Heddlu Gogledd Cymru’n croesawu amrywiaeth. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb.