Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Gwneud cais am dystysgrif i deithio ag arf tanio i’r DU o wlad y tu allan i’r UE

Sut mae gwneud cais?

Bydd angen ‘noddwr’ arnoch i wneud cais am drwydded ymwelydd ar eich rhan. Rhaid i’r person hwn fod yn breswylydd yn y DU.

Mae’n cymryd hyd at chwe wythnos i brosesu cais fel rheol.

Gofynnwch i’ch noddwr gymryd y tri cham hyn:

Cam 1: Lawrlwytho a llenwi’r ffurflen Cais am Drwydded Arf Tanio/Dryll Ymwelydd (Ffurflen 107).

Bydd angen y canlynol ar eich noddwr:

  • copi o’ch tystysgrif arf tanio gyfredol (os yw’n berthnasol)
  • manylion eich clwb neu gymdeithas (os yw’n berthnasol)
  • os nad yw’r naill na’r llall o’r uchod yn berthnasol, llythyr cadarnhad o gymeriad da gan y llywodraeth neu’r heddlu
  • manylion o ble bydd eich arf tanio’n cael ei storio pan fyddwch yn y DU
  • manylion am ba arf tanio neu ddryll, a bwledi a chetris y byddwch yn eu prynu, eu defnyddio neu’n eu cludo
  • eich hanes o euogfarnau troseddol (os yw’n berthnasol)

Cam 2: Gwneud siec neu archeb bost am y ffi briodol yn daladwy i Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent.

Ni allwn dderbyn arian parod.

Cam 3: Postio’r ffurflen wedi’i llenwi, y dogfennau a’r siec neu archeb bost i:

Adran Trwyddedu Arfau Tanio
Heddlu Gogledd Cymru
Blwch Post 100
Prestatyn
LL19 0BH

Beth yw’r gost?

Mae cais am rhwng un a phum person yn £20 y pen.

Mae cais am grŵp (rhwng chwech ac ugain o bobl) yn £100.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn cysylltu cyn gynted â phosib os oes gennym unrhyw gwestiynau am eich cais neu fod angen i ni ofyn am fwy o wybodaeth.

Fel arall, dylent gael eich trwydded o fewn chwe i wyth wythnos.