Mae stelcio neu aflonyddu yn ymddygiad hynod annymunol a maleisus sy’n achosi trallod - ac nid yw’n rhywbeth y dylai unrhyw un ei oddef. Dilynwch y cyngor hwn er mwyn lleihau’r siawns o ddod yn darged ac atal pobl rhag cael gafael ar eich gwybodaeth a dysgu mwy amdanoch chi a’ch trefn arferol. Cofiwch, rydym wastad yma i gynnig cyngor, ac os ydych chi’n teimlo yr aflonyddir arnoch, riportiwch hynny.

Gallwch riportio aflonyddu wrthym ar-lein.

Yr ystadegau

Gall dioddefwyr gael eu stelcio am flynyddoedd gyda chyfartaledd achosion yn para 15 mis. Fodd bynnag, mae llawer o achosion yn para’n hirach - mae 30 y cant o’r bobl sy’n cysylltu â’r llinell gymorth wedi cael profiad o stelcio am dros ddwy flynedd ac 13 y cant wedi cael eu stelcio am dros bum mlynedd.

Yn anffodus, y gwirionedd yw bod y rhan fwyaf o bobl yn adnabod y sawl sy’n eu stelcio: y grŵp mwyaf o stelcwyr (45 y cant o’r holl achosion) yw cyn bartneriaid. Ond, os ydych yn adnabod y person ai peidio, mae nifer o gamau y gallwch eu cymryd i ddadrymuso stelcwyr a diogelu eich hun rhag cael eich targedu a’ch tracio.

Ar-lein

Yn yr oes hon o gyfathrebu digidol a chyfryngau cymdeithasol mae eich diogelwch ar-lein yn hollbwysig. Dyma rai cynghorion defnyddiol er mwyn eich helpu i ddiogelu eich hun:

 • cyfyngwch eich postiadau ar gyfryngau cymdeithasol i chi a’ch ffrindiau yn unig ac nid y cyhoedd
 • gwiriwch y gosodiadau preifatrwydd ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol a chyfyngwch ar faint o wybodaeth yr ydych yn ei rhoi
 • cynhaliwch chwiliad Google arnoch eich hun yn aml i wirio eich ôl troed digidol
 • peidiwch â defnyddio’r un cyfrinair ar gyfer popeth
 • byddwch yn ymwybodol o geoleoliad a thagio ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol a gwnewch yn siŵr ei fod wedi’i analluogi ar eich ffôn clyfar
 • cadwch eich meddalwedd gwrthfeirysau wedi’i diweddaru
 • riportiwch stelcio i weinyddwyr gwefannau
 • os ydych chi’n credu bod eich ffôn clyfar neu gyfrifiadur wedi cael ei hacio neu mewn perygl o hynny, rhowch y gorau i’w ddefnyddio ar unwaith ac ewch ag ef at ddarparwr eich ffôn symudol  neu arbenigwyr trwsio cyfrifiaduron i gael cyngor

Ateb y ffôn

 • peidiwch ag ateb y ffôn drwy ddweud eich cyfeiriad neu rif ffôn
 • os na wyddoch pwy sy’n ffonio, peidiwch ag ateb unrhyw gwestiynau am eich hun, waeth pa mor ddilys y maent yn swnio
 • os oes gennych beiriant ateb, cynghorir chi i beidio â defnyddio eich enw na’ch cyfeiriad yn y neges
 • ni ddylai’r neges ddweud wrth rywun eich bod allan neu ddim adref; ceisiwch roi’r argraff eich bod yn methu ag ateb y ffôn ar y pryd: e.e. 'Yn anffodus, alla’i ddim ateb y ffôn ar hyn o bryd, felly gadewch eich enw a’ch rhif ac fe gysylltaf yn ôl yn syth.'
 • os ydych wedi’ch rhestru mewn unrhyw lyfrau ffôn, efallai y byddwch am roi llythrennau blaen a’ch cyfenw yn hytrach na’ch enw llawn
 • peidiwch byth â dangos dicter neu ofn dros y ffôn: arhoswch dan reolaeth, yn hyderus ac os oes angen yn bendant

Gwefannau defnyddiol

 
Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn cynnig cyngor a help i unrhyw un y mae trosedd yn effeithio arno, gan gynnwys aflonyddu a stelcio.
 
Llinell gymorth: 08 08 16 89 111
 
 
Gwasanaeth cenedlaethol sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i ddioddefwyr stelcio.
 
Llinell gymorth: 0808 802 0300