Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd er mwyn gweithio i gwmni sy’n masnachu dramor

Diolch. Er mwyn cysylltu â ni ar unrhyw adeg i drefnu apwyntiad, llenwch ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Cliciwch ‘dechrau’ isod i gychwyn.

Cyfartaledd amser cwblhau: 2 funud

 

Bydd angen i chi fynd i:

Heddlu Gogledd Cymru
Ffordd William Morgan - Llanelwy - DHQ
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0HQ

Dod o hyd i Heddlu Gogledd Cymru ar y map


Amseroedd agor 

Mae apwyntiadau ar gael rhwng dydd Llun a dydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), i 9am i 3.30pm. 

Rhaid trefnu apwyntiad.


Beth fydd ei angen arnaf?

Dewch â’r canlynol gyda chi:

 • pasbort dilys, neu
 • trwydded yrru cerdyn-llun lawn
 • prawf cyfeiriad (ee cyfriflen banc, bil y dreth gyngor, bil cyfleustodau diweddar (o fewn tri mis) – ond dim bil ffôn symudol)

 
Os yw eich pasbort gan y Swyddfa Gartref, gallwn dderbyn llungopi o dudalen manylion adnabod eich pasbort ynghyd â llythyr wedi’i stampio’n swyddogol. Gallwch hefyd ofyn i’ch pasbort gael ei ryddhau o ofal y Swyddfa Gartref am 24 awr.

Rydym fel arfer yn darparu’r ffurflenni olion bysedd sydd eu hangen arnoch, fodd bynnag efallai bydd rhai gwledydd yn gofyn am eu ffurflenni penodol eu hunain. Os ydych angen cliriad ar gyfer:

 • Canada
 • Japan
 • De Affrica
 • UDA

efallai y bydd angen i chi gael y ffurflenni hyn cyn eich ymweliad a’u cyflwyno i’r Swyddfa Olion Bysedd.

Mae’n rhaid i fenywod sydd eisiau cliriad ar gyfer Iran ddarparu ffotograffau sy’n dangos:

 • eu pen wedi’i orchuddio
 • eu hwyneb heb ei orchuddio
 • dim gwenu

Ni fydd awdurdodau Iran yn derbyn dim byd arall.


Faint mae hyn yn ei gostio?

Un set o olion bysedd: £60
Pob set ychwanegol: am ddim

Sylwer: mae rhai ffioedd olion bysedd yn ddarostyngedig i TAW, oni bai am rai eithriadau CThEM. Y gwledydd sydd wedi’u heithrio yw:

 • Canada
 • Ffiji
 • Japan
 • Nigeria
 • St Vincent a’r Grenadines
 • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
 • Zimbabwe
 • Zambia

Talwch gydag arian parod ar adeg yr apwyntiad. Nid ydym yn derbyn cardiau debyd na chredyd.

Dechrau